Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘Parking lotnisko Pyrzowice’

Urządzenie biegu jałowego

Posted in Uncategorized  by admin
October 15th, 2016

Urządzenie biegu jałowego ma przeważnie studzienkę, do której paliwo napływa przez dyszę dozującą tzw. dysze biegu jałowego. Wskutek podciśnienia za przepustnicą paliwo przenikające przez dyszę biegu jałowego przedostaje się do kanału poziomego, gdzie miesza się z powietrzem napływającym przez kanalik, którego wolny przelot może być zmieniany śrubą regulacyjną biegu jałowego (gwarowo śruba „wolnych obrotów”).

Podczas wkręcania Śruby regulacyjnej biegu jałowego maleje dopływ powietrza, wskutek czego mieszanka się wzbogaca. Natomiast wykręcanie śruby regulacyjnej biegu jałowego powoduje zubożenie mieszanki wytwarzanej przez urządzenie biegu jałowego. Położenie rozpylacza biegu jałowego względem przepustnicy i kierunku jej obrotu ma duży wpływ na jakość rozpylania paliwa i na prawidłowość przechodzenia silnika z biegu jałowego na pracę pod obciążeniem. [patrz też: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Jeżeli podczas uchylania przepustnicy w sasiedztwie wylotu rozpylacza szybko zanika podciśnienie, urządzenie biegu jałowego stosunkowo wcześnie przestaje dostarczać wzbogacona mieszankę. Niekiedy częściowo zapobiega się temu zaopatrując przepustnice w odpowiednie zgrubienie. Przeważnie jednak kosztem pogorszenia prawidłowości rozpylania paliwa umieszcza się wylot rozpylacza w taki sposób, aby pomimo częściowego uchylenia przepustnicy w sąsiedztwie rozpylacza nadal utrzymywało sie dość znaczne podciśnienie, dzięki czemu urządzenie biegu jałowego dostarcza dość bogatą mieszankę również i w czasie pracy silnika z niewielkim obciażeniem.

Wówczas bowiem wskutek zmniejszania się podciśnienia w kanałach paliwa, w miarę odsłaniania przez przepustnicę coraz większego wolnego przelotu dla dopływu powietrza do rury ssącej, mieszanka dostarczana przez urządzenie biegu jałowego szybko ubożeje. Wspomnianej niedogodności zapobiega się najczęściej przez zastosowanie rozpylacza biegu jałowego o dwóch kanalikach wylotowych. W razie niewielkiego uchylenia przepustnicy, kiedy silnik zasysa małe ilości powietrza, rozpylacz taki rozprasza niewielkie ilości paliwa, ponieważ powietrze napływaj ące • przez dolny kanalik do kanałów paliwa zmniejsza panujące w nich podciśnienie, a wiec  intensywność wydobywania sie paliwa. W miarę uchylania przepustnica coraz bardziej przesłania wylot dolnego kanalika i odpowiednio maleje dopływ powietrza do kanalików paliwa, wskutek czego zwiększa się panujące w nich podciśnienie i wzrasta ilość paliwa wydostającego sie z rozpylacza.

Dzięki temu nieznaczne uchylenie przepustnicy powoduje dość gwałtowne wzbogacenie mieszanki. W miarę dalszego uchylania przepustnica przestaje przesłaniać wyloty obu kanalików rozpylacza, wskutek czego ustaje napływ powietrza do kanałów paliwa i przez oba kanaliki wylotowe rozpylacza wydobywa sie swobodnie emulsja paliwowo-powietrzna. W rezultacie podczas przechodzenia silnika z biegu jałowego na prace pod obciążeniem skład mieszanki wytwarzanej przez urządzenie biegu jałowego z podwójnym rozpylaczem jest o wiele korzystniejszy niż w przypadku pojedynczego rozpylacza biegu jałowego.

Comments Off on Urządzenie biegu jałowego

Posts Tagged ‘Parking lotnisko Pyrzowice’

Urządzenie biegu jałowego

Posted in Uncategorized  by admin
October 15th, 2016

Ze wzrostem podcisnienia gardzieli maleje ciężar właściwy powietrza przepływającego w sąsiedztwie rozpylacza, wskutek czego w gaźniku elementarnym nie jest możliwe u trzymanie stałego skład mieszanki.

Gaźnik elementarny w porównaniu z gaźnikiem Idealnym wykazuje poważne wady, ponieważ:

— gaźnik elementarny ze zwiększaniem natężenia przepływu powietrza przez gardziel dostarcza coraz bogatszą mieszankę, podczas gdy mieszanka powinna być raczej coraz uboższa i dopiero w razie całkowitego uchylenia przepustnicy stawać sie bogatą,

— gaźnik elementarny nie wytwarza odpowiedniej mieszanki, kiedy przepustnica jest przymknięta, np. podczas jałowego biegu silnika, kiedy silnik zasila mieszanka zbyt uboga (nawet poniżej granicy zapalności), — gaźnik elementarny nie może dostarczać mieszanki odpowiedniej do rozruchu zimnego silnika, [podobne: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

— gaźnik elementarny nie zapewnia wymaganej stałości składu mieszanki w razie nagłych zmian obciążenia silnika; wskutek gwałtownego uchylenia przepustnicy ilości powietrza i paliwa wprawdzie gwałtownie się zwiększają, lecz w różnym stopniu — powietrze jako lżejsze szybciej zapełnia cylindry niż paliwo i przez krótki okres czasu gaźnik wytwarza mieszankę zbyt ubogą.

Każdy niemal gaźnik spotykany w praktyce jest to gaźnik elementarny wyposażony w rozmaite urządzenia pomocnicze, dzięki którym jego charakterystyka upodabnia się mniej lub bardziej do charakterystyki gaźnika idealnego. Zestaw tego rodzaju urządzeń pomocniczych obejmuje zwykle urządzenie biegu jałowego, urządzenie rozruchowe, główne urządzenie kompensacyjne (zubożające mieszankę), urządzenie wzbogacające (kompensacyjne, dodatkowe), pompkę  rozpylacza nad poziomem paliwa. Dopiero przy takim podciśnieniu paliwo zaczyna wypływać z rozpylacza, przyspieszającą oraz oszczędzacz. Dzięki współdziałaniu wymienionych urządzeń z gaźnikiem elementarnym w dowolnych warunkach pracy silnik jest zasilany mieszanką o najkorzystniejszym składzie. Urządzenie biegu jałowego. Podczas pracy silnika na biegu jałowym i w zakresie małych obciążeń przepustnica w gaźniku jest prawie całkowicie przymknięta. Ponieważ silnik zasysa wówczas do cylindrów małe ilości powietrza, prędkość przepływu powietrza i podciśnienie w gardzieli są tak małe, że przez rozpylacz główny prawie wcale nie wypływa paliwo. Natomiast w przestrzeni za przepustnicą panuje dość duże podciśnienie, około 0,4. . 0,6 kG/cm2.

Comments Off on Urządzenie biegu jałowego

« Previous Entries